תנאי שימוש ומידע על “רכז ההצעה”

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

תנאי שימוש ומידע על “רכז ההצעה”

1. החברה:
1.1. אתר האינטרנט http://www.www.tgt.co.il (להלן: “האתר”) הינו פלטפורמה המציגה מידע לגבי הזדמנויות השקעה פוטנציאליות ומאפשרת למשתמשים להשתתף בפעילויות ההשקעה אלו, המופעל על ידי חברת טוגדר חדשנות עסקית (2018) בע”מ ח.פ 515804680 מרח’ מדינת היהודים 85, הרצליה (להלן: “החברה”) ויחולו עליו תנאי השימוש שמפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”).
1.2. הצעה ומכירה של ניירות ערך של חברות מציעות באמצעות האתר הן עסקה בין החברה המציעה את ניירות הערך שלה לבין הרוכש אשר רוכש את אותן ניירות ערך. החברה אינה צד לאותה עסקה.
1.3. יצוין, כי החברה רשומה במרשם הרכזים שמנוהל על ידי רשות ניירות ערך, כנדרש לפי סעיף 35לט לחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968 (להלן: “חוק ניירות ערך“), המאפשר לחברה לשמש כרכז הצעה על פי תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע”ז-2017 (להלן: “התקנות“).
1.4. מובהר כי החברה אינה מספקת ייעוץ כמשמעות מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ בהשקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995, וכי אינה בעלת רישיון לייעוץ בהשקעות, שיווק השקעות או לניהול תיקי השקעות. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, החברה ו/או מי מטעמה אינה מעניקה כל ייעוץ ו/או המלצה ו/או מחווה דעה, באופן מפורש או משתמע, לגבי כל הצעה ו/או השתתפות בה ו/או כדאיות ההשקעה בניירות ערך מוצעים וטיבם ו/או סיכויי ההצלחה של החברות המציעות ו/או יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן ובמצגיהן המפורטים במסמכי ההצעה לגבי כל הצעה והצעה, לרבות, אך לא רק, ייעוץ ו/או המלצה בנוגע לגיוס הון ו/או חוב, לרכישה או מכירה של ניירות ערך.

1.5. נושאי משרה בכירה בחברה:

שם נושא המשרה

רו”ח שוקי (יהושע) כהן

לירן פלג

רו”ח שימי גולדשטיין

אילן וולהנדלר

איריס זנגי

תפקיד

יו”ר
הדירקטוריון

מנכ”ל
ודירקטור

חשב

סמנכ”ל מכירות

פיתוח עסקי ומנהלת קשרי
משקיעים בינלאומיים

תעודת זהות

029007077

060719416

200167211

024554206

027839919

תאריך תחילת כהונה בחברה

22.2.2018

5.8.2019

1.12.2023

4.2.2023

15.9.2019

1.6. דירקטוריון החברה:

  • בדירקטוריון החברה מכהנים שלושה דירקטורים. דירקטור אחד הינו דירקטור עצמאי, כהגדרת מונח זה בתקנות רכז הצעה.
  • להלן פרטי הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון המבקשת:

שם הדירקטור

שוקי (יהושע) כהן

לירן פלג

רו”ח גיל סלמן

מספר ת.ז.

029007077

060719416

027225846

תאריך לידה

12.02.1972

18.04.1982

23.05.74

מען להמצאת כתבי בי דין

מדינת היהודים 85 הרצליה פיתוח בניין G קומה 4

מדינת היהודים 85 הרצליה פיתוח בניין G קומה 4

בית אל 39 , ת”א

נתינות

ישראלית

ישראלית

ישראל

חברות בוועדות הדירקטוריון

לא

לא

—–

דירקטור בלתי תלוי

לא

לא

כן

דירקטור חיצוני/חיצוני מומחה

לא

לא

—–

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית או כשירות מקצועית

כן

לא

בעל מומחיות פיננסית חשובנאית

תאריך תחילת הכהונה כדירקטור

22.2.2018

22.2.2018

9.23

השכלה

 

תואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים, המסלול האקדמי של המכללה למנהל;

תואר שני במשפטים, אוניברסיטת בר אילן;

רואה חשבון מוסמך.

 

תואר ראשון במנהל עסקים, הקריה האקדמית קרית אונו;

תואר שני במנהל עסקים, קריה האקדמית קרית אונו.

תואר 1 במנהל עסקים התמחות חשבונאות

עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות

 

 

יו”ר דירקטוריון בטוגדר השקעות

מנכ”ל, בוקסיט אינטראקטיב בע”מ;

רו”ח ויועץ כלכלי בכיר לחברות שונות.

 

 

מנכ”ל, בסט טריידר השקעות ויזמות בע”מ;

מנכ”ל בריליינט ייעוץ דיגיטלי בע”מ.

 

מנהל כספים בחברת פנאקסיה תעשיות

מנהל כספים בחברהת סיגנטורגלס בע”מ

פירוט התאגידים בהם הוא משמש דירקטור

דירקטור, ביוניק -טק,

דירקטור, שור-טק;

דירקטור, בוקסיט אינטראקטיב בע”מ.

 

דירקטור, טוגדר פרטנרס

דירקטור, טוגדר ונצ’רס

דירקטור, בסט טריידר השקעות ויזמות בע”מ;

—–

האם הוא עובד של המבקשת, של חברה בת, או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה

לא

לא

—–

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד

לא

לא

—–

האם הוא דירקטור שהמבקשת רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 92(א)(12) לחוק החברות, התשנ”ט-1999

כן

לא

—–

 

1.7 נהלי החברה:

החברה אימצה נהלים במטרה למנוע ככל האפשר תרמיות בהצעות המבוצעות באמצעותה, וכן בכדי לבדוק כי ההצעה ותנאיה מקיימים את כל התנאים הקבועים בסעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך ובתקנות. להלן תובא תמצית הנהלים.

1.7.1 נוהל מניעת תרמית:

החברה אימצה נוהל למניעת תרמית, שמטרתו אימוץ תהליכי עבודה וקביעת אמצעי פיקוח ובקרה סבירים, על מנת למנוע, ככל האפשר, תרמיות בהצעות ההשקעה המבוצעות באמצעות הפלטפורמה.

  • הנוהל קובע כי ביחס לכל מועמדת יתבצע התהליך הבא, או תהליך דומה לו במהותו: (1) שיחה טלפונית – תיערך שיחה טלפונית עם המועמדת, במסגרתה תבקש החברה מידע כללי אודות המועמדת ואת שמות בעלי השליטה בה. ככל שיימצא כי המועמדת עשויה להתאים לגיוס באמצעות הפלטפורמה, תתואם עמה פגישה; (2) בדיקת רקע – טרם פגישה עם המועמדת, תבצע החברה חיפוש אודות המועמדת ופעילותה וכן אודות בעלי השליטה במועמדת במאגרי מידע זמינים; (3) פגישה ראשונית – בעת פגישה ראשונית, תבקש החברה לקבל מידע מעמיק יותר אודות המועמדת (לרבות, תכנית העסקית וכו’); (4) דרישת מסמכים – ככל שבסיום הפגישה תסבור החברה כי המועמדת עשויה להתאים לגיוס באמצעות הפלטפורמה, תשלח החברה דרישה לקבלת מסמכים שונים אודות המועמדת, יחד עם תצהיר מאת המועמדת ובעלי מניותיה בדבר נכונות הפרטים שנמסרו; (5) בדיקת המסמכים – החברה תבחן את המסמכים והתאמתם למידע שנאסף בידיה בבדיקת הרקע. לעניין זה, מובהר כי מסמכים שאין בידי החברה בכדי לאמת אותם באמצעות מקור חיצוני, ייחשבו לנכונים ככל שניתן לגביהם הצהרת המועמדת כי הינם נכונים ומדויקים, אלא אם כן יש לחברה יסוד סביר שלא להאמין בנכונותם.
  • לאחר בדיקת המסמכים, תכריע החברה האם ניתן להסתמך על מצגי המועמדת והאם קיים חשש כי מדובר בגיוס בתרמית.
  • נוסף על הבדיקות שתערוך החברה כמפורט לעיל, תידרש כל חברה מציעה, במסגרת מסמך ההצעה שלה שיפורסם בפלטפורמה, לאשר, להתחייב ולהצהיר כי המצגים המפורטים בו הנם נכונים ומלאים.
  • מקום בו יוודע לחברה כי נכלל במסמך ההצעה מצג כוזב ו/או מטעה ו/או חסר לעניין פרט מהותי מהפרטים המנויים בסעיפים (1), (4), (6), (15) עד 19 לתקנה 19(א) לתקנות, תודיע על כך החברה לחברה המציעה בהקדם. עם קבלת ההודעה כאמור מתחייבת החברה המציעה לתקן את מסמך ההצעה ולרפות את הפגם (ככל שניתן לרפאו) בתוך 7 ימים ממועד הודעת החברה (“הצעה מתוקנת“). ההצעה המתוקנת תיחשב כהצעה חדשה המחליפה ומבטלת את ההצעה הקודמת. מזמיני ניירות הערך יתבקשו לאשר מחדש את הזמנתם בהתאם להליך ההשקעה הקבוע במסמך ההצעה; מזמינים שלא יאשרו הזמנתם מחדש בתוך 7 ימים ממועד פרסום ההצעה המתוקנת כאמור, יראו הזמנתם לרכישת ניירות הערך המוצעים כמבוטלת וחסרת תוקף, ויחולו ההוראות המפורטות במסמך ההצעה לעניין החזרת הכספים ששילמו המזמינים בעד ניירות הערך המוצעים שהזמינו. ככל שההצעה המתוקנת לא תפורסם (או ככל שלא יהיה ניתן לרפות את הפגם) בתוך 7 ימים ממועד הודעת החברה, תבוטל ההצעה, כמו גם ההזמנות שהתקבלו מן הציבור לרכישת ניירות הערך המוצעים, תוך החזרת כספיהם והכל בהתאם ובכפוף לתנאי כל הצעה והצעה.

1.7.2 נוהל אבטחת מידע:

בחברה קיים נוהל אבטחת מידע המבוסס, בין השאר, על סטנדרטים מקובלים בעולם (ISO). הנוהל מתבסס על מתודולוגיה מבוססת סיכון ומטרתו היא הגדרת אמצעים ופעולות לצורך שמירת מידע ונתונים של החברה ושל גורמים חיצוניים המצויים ברשות החברה, וכן מניעת חשיפה או שימוש לא מורשה במידע ונתונים אלו. הנוהל ממפה סיכונים טכנולוגיים בהקשר של אבטחת מידע וקובע אמצעים שונים שעל החברה לנקוט לצורך שמירה על המידע שברשותה. הנוהל כולל, בין היתר, כללים לתפעול מערכות המחשוב, כללים לתפעול וניהול רשת המחשוב, נהלי אבטחת מחשבים נישאים, כללי אבטחה לפיתוח מערכות מחשוב חדשות ופעולות אבטחת מידע שגרתיות.

1.7.3 נוהל שמירת מסמכים ותיעוד:

בנוסף לנוהל אבטחת מידע, ובהתאם לתקנות, קבעה המבקשת נוהל לעניין גיבוי ושמירת מסמכים. מטרת הנוהל היא הגדרת שיטות הטיפול והאחסון אשר להערכת המבקשת יסייעו בגיבוי המידע, אחזורו ואיתורו לפי הצורך לאחר קרות אירוע (פיזי או לוגי), שתוצאתו איבוד נתונים מקוריים. המבקשת נעזרת במיקור חוץ לצורך גיבוי כלל המידע הנשמר במערכות המידע של הפלטפורמה, וכן בשירותי גיבוי נוסף בטכנולוגית מחשוב ענן לצורך שמירת כלל המידע שברשותה. לפי התקנות, המבקשת מחויבת לשמירת מסמכים בקשר עם הצעות שנעשו באמצעותה למשך תקופה בת שבע שנים ממועד ההצעה.

1.7.4 נוהל המשכיות עסקית והערכות לשעת חירום:

בהתאם לתקנות, אימצה החברה נוהל שמטרתו להסדיר את המשך פעילותה בשעת חירום וכן למקסם את מגוון השירותים אשר יהיו נגישים בעתות חרום כאמור. במסגרת נוהל זה, קבעה החברה תכנית עבודה הכוללת שורה של אמצעים אשר נועדו להגיב לאתגרים עסקיים תוך שמירה על שלום העובדים, על רכוש החברה ועל מידע הנוגע ללקוחות, ולאפשר למשקיעים להמשיך לפעול באמצעות הפלטפורמה ולקבל דוחות על הפעילות בפלטפורמה. בכלל כך, קבעה החברה כי מיקומם של שרתים, אשר על פי הגדרתה הינם בגדר מערכות קריטיות להמשכיות החברה, יהיו בנפרד מבניין המשרדים של החברה ובנפרד מהגיבויים. בנוסף, מינתה החברה אנשי קשר אשר תפקידם לאפשר את המשך פעילות החברה בשעת חירום, תוך מתן גישה לממשקים ולמערכות ניהול וכן קביעת מקום פעילות חלופי. כן, הנוהל קובע הסדרים לעניין התנהלות פיננסית ולעניין הערכות תפעולית בכל הנוגע לזיהוי סיכונים ואתגרים ומציאת דרכי התמודדות עימם. 

1.8 תיאור כללי של אופן קביעת התשלום שגובה רכז ההצעה:

התשלום שגובה החברה בגין כל הצעה אשר תפורסם באתר יורכב משילוב של מזומן כנגזרת מגובה הגיוס, וכן הקצאת ניירות ערך החברה המציעה. תשלום כאמור ישתנה מהצעה להצעה וייקבע לאחר משא ומתן עם החברה המציעה. התשלום יושפע, בין היתר, מגובה והיקף הגיוס בפועל, בסיס המשקיעים, תחום הפעילות וכו’. החברה עשויה להציע שירותים נוספים לחברות המציעות ולגבות תשלום בגינם. בנוסף, החברה עשויה לגבות דמי רישום מאת המזמינים.

החברה תהיה זכאית לגבות עמלה מהמזמינים, בשיעור של עד 5% מהסכום המתקבל מהמזמינים בהצעה, בתוספת מע”מ כדין.

בנוסף, תהיה זכאית החברה לעמלת הצלחה, בשיעור של עד 20% מתוך התשואה העודפת למשקיעים, קרי, התשואה שתתקבל לאחר החזרת מלוא סכום קרן ההשקעה למשקיעים.

1.9 אמצעי תקשורת עם החברה:

רחוב מדינת היהודים 85 בנין G הרצליה.

מס’ פקס 072-3384604

 

 

2. הגדרות
למונחים שלהלן תהא בתנאי שימוש אלו המשמעות שלצדם:
“הצעה” – הצעת ניירות ערך לפי סעיפים 15א(א)(1) או 15א(א)(7) לחוק ניירות ערך.
“חברה מציעה” – תאגיד שהתאגד בישראל או מחוץ לישראל.
“מזמין” – משקיע בודד (כהגדרתו בתקנות), משקיע כשיר, משקיע מוביל (כהגדרתו בתקנות) או מזמין שהינו תאגיד, אשר מבקש להיענות להצעה באתר, בהתאם לפרטי הזיהוי שלו, כפי שעודכנו על ידיו בפלטפורמת הגיוס..
“מסמכי ההצעה” – מסמכים הכוללים את מלוא המידע והפרטים ביחס לכל הצעה והצעה המפורסמת באתר על ידי כל אחת מהחברות המציעות.
“משקיע” – מזמין אשר השלים את הליך רכישת ניירות הערך המוצעים במסגרת האתר והינו מחזיק בניירות הערך המוצעים שהזמין ורכש במסגרת ההצעה, כולם או חלקם.
“משקיע כשיר” – משקיע מהסוג המנוי בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך.
“משתמש” או “משתמשים” – כל אדם או תאגיד, לרבות מזמין, משקיע, או משקיע כשיר, העושים שימוש באתר.
“ניירות ערך מוצעים” – מניות או אגרות חוב של חברות מציעות שונות המוצעות באתר.
“תוכן” – נתונים מכל מין וסוג שהוא לרבות, אך לא רק, טקסט, תמונה, צליל, גרף, סרטון, אודיו, תוכנה, קוד, גרפיקה, עיצוב, נתונים, איור, הנפשה, תרשים, קובץ, תוכנה ו/או מאגר נתונים, המופיעים באתר.

 

3. כללי
3.1. הוראות תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש ו/או פעולה (לרבות, אך לא רק, פרסום, הצעה, הזמנה, השקעה וכיו”ב) שייעשו באתר או באמצעותו על ידי המשתמשים. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלו במלואם ובעיון, ולהתחייב לקיים את תנאיהם ולעמוד בהם בטרם ביצוע כל פעולה ו/או שימוש באתר ו/או באמצעותו, כאשר הסכמתך כאמור מהווה הסכמה לתנאי השימוש בגרסתם האחרונה, אשר יהוו הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין בין החברה לבינך.
3.2. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לבני שני המינים.
3.3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון יחיד, מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים גם ללשון רבים.
3.4. המשתמש מסכים כי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מודגש כי עצם השימוש באתר או ביצוע כל פעולה במסגרתו מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד המשתמש כי קרא הוראות תנאי שימוש אלו, הבינן והסכים להן. מובהר כי ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, עליו לצאת מהאתר ולהימנע לעשות בו כל שימוש.
3.5. כל פעולה או שימוש בשירותים הניתנים באתר נעשה לפי שיקול דעתו המוחלט של המשתמש, ובאחריותו בלבד.
3.6. הפעילות באתר, לרבות פרסום הצעה, השקעה, רכישה ומכירה של ניירות ערך, כפופה לרגולציה העשויה להשתנות מעת לעת. שינויים ברגולציה הנוגעת לפעילות האתר כאמור, עשויים לחייב את החברה לעדכן ולתקן את תנאי השימוש ואף להשפיע על כדאיות ההשתתפות וההשקעה בהצעות המוצעות באמצעות האתר. אי לכך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר, התכנים והשירותים המוצגים והמוצעים בו, כולל היקפם וזמינותם, וכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וכל מסמך אחר המופיע באתר, בכל עת, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין. במקרה של שינויים מהותיים בתנאי השימוש, החברה תודיע למשתמשים על כך בדרך שתקבע החברה (לרבות באמצעות הודעה באתר), בכפוף לכל דין. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקפם שבעה (7) ימים לאחר כל הודעה שניתנה למשתמשים, למעט אם נדרשת תקופה קצרה יותר על פי דין. כל משתמש מתבקש, בטרם כל פעולה שיבצע באתר ו/או באמצעותו, להתעדכן ולבחון האם בוצעו שינויים ו/או עדכונים כלשהם בתנאי השימוש. תנאי שימוש אלה יציינו תמיד את מועד העדכון האחרון. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם, כאשר המשך השימוש באתר על ידי המשתמש, על אף השינויים – משמעו הסכמה של המשתמש לשינויים אלו.
3.7. מובהר כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפונים ניידים (mobile) לבין שימוש באתר במחשבים נייחים ו/או ניידים.

4. האתר
4.1. באתר מפורסמות הצעות השקעה של חברות מציעות שונות ומוצגים לגבי אותן הצעות ולפי העניין – פרטי ההצעה.
4.2. התוכן המופיע באתר הינו לידיעה בלבד ואין לראות בו כל ייעוץ ו/או המלצה לגבי ההתקשרות עם החברה ו/או לגבי השתתפות בהצעה כלשהי או כדאיותה. למען הסר ספק, התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות, ייעוץ עסקי, ייעוץ חשבונאי, ייעוץ משפטי, ייעוץ מיסויי או כל ייעוץ אחר הנדרש בהתאם לכל סיטואציה וסיטואציה. בטרם קבלת כל החלטת השקעה תוך שימוש באתר, על המשתמשים להסתמך על בדיקות וייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שערכו בעצמם ו/או על מי ידי מי מטעמם בלבד, אודות אותה החלטת השקעה (לרבות היתרונות והסיכונים הכרוכים באותה השקעה).
4.3. החברה רשאית (אך לא חייבת) להשתתף בהצעות, ובכלל זה לרכוש ו/או לקבל ניירות ערך מוצעים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות כל דין. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתתף בהצעה מסוימת באמצעות חברות קשורות (כהגדרתן בחוק ניירות ערך) – והכל מבלי שיהיה באמור לעיל, לרבות בהשקעת החברות הקשורות של החברה, משום הבעת עמדה בנוגע לכדאיות ההשתתפות בהצעה.

5. הרישום לאתר
5.1. חלק מהשירותים והתכנים באתר דורשים רישום. לפיכך, במסגרת תהליך הרישום, המשתמשים יידרשו לפתוח חשבון משתמש באמצעות מילוי טפסי הרשמה ייעודיים ובחירת קוד כניסה אישי. מובהר כי בתהליך הרישום המשתמש מחויב למסור פרטים מלאים ונכונים, כאשר החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחון את הפרטים שנמסרו (לרבות נכונותם), בכל עת במהלך ולאחר הרישום לאתר, ולנקוט בכל האמצעים, לפי שיקול דעתה ובהתאם לתנאי השימוש, על מנת לאשש את נכונותם ושלמותם. למען הסר ספק, המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל עדכון בפרטיו, ככל שיחול בהם שינוי, ובאחריותו לדווח לחברה על כך. הגשת פרטים כוזבים עשויה לעלות כדי עבירה פלילית והעושה כן, עשוי להיות נתון להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים על פי דין.
5.2. משתמש הנרשם לאתר בשם תאגיד, מתחייב בזאת כי יש בידיו את כל ההסכמות, ההיתרים והאישורים להירשם לאתר בשם התאגיד ולהתקשר בשם התאגיד מול החברה ולהתחייב בשם התאגיד וכי כתנאי לשימוש באתר ובשירותים הכלולים בו, התאגיד יקבל על עצמו תנאי שימוש אלה (לרבות על ידי קבלת כל החלטות המתאימות במוסדותיו המוסמכים בהתאם למסמכי הייסוד של התאגיד ו/או הוראות הדין), כאילו התקשר התאגיד ישירות מול החברה. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק או אבדן שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה ו/או דרישה שתעלה על ידי אותו תאגיד בגין שימוש באתר בשמו על ידי המשתמש.
5.3. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לפעילות המתרחשת בחשבונו. כמו כן, כל משתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירת סודיות ואבטחת סיסמתו האישית ועליו לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לכך. המשתמש יודיע לחברה מיד על כל הפרת אבטחה באתר ו/או על כל כניסה לא מורשית לחשבונו.
5.4. המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם לו ו/או לחברה ו/או למשתמשים אחרים באתר ו/או לכל צד שלישי עקב שימוש בלתי מורשה שנעשה בחשבונו.
5.5. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע כל גישה ו/או פעילות של משתמש באתר, לרבות אך לא רק, מניעת השתתפות בהצעות המפורסמות באתר, רכישת ניירות ערך שמוצעים במסגרת ההצעות שמפורסמות באתר, סירוב רישום משתמשים לאתר, השעיית או מחיקת חשבונות של משתמשים קיימים, בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן:
5.5.1. המשתמש הפר, ו/או לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה היה עתיד להפר, תנאי מתנאי השימוש או את הוראות הדין;
5.5.2. המשתמש הפר, ו/או לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה היה עתיד להפר את התחייבויותיו (מכוח תנאי שימוש אלו או מכוח כל הסכם אחר של המשתמש עם החברה ו/או מי מטעמה);
5.5.3. המשתמש מעל באמון החברה, לרבות באמצעות הצהרות כוזבות, מילוי פרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים, הזנת ו/או העברת מידע שגוי באתר לגבי אותו משתמש ו/או לגבי החברה ו/או לגבי כל צד שלישי;
5.5.4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר;
5.5.5. המשתמש (או הגוף מטעמו פועל המשתמש) חדל לעמוד באחד או יותר מהתנאים שנקבעו על ידי החברה או על פי דין, לצורך השתתפות באתר כמשקיע או כחברה מציעה;
5.5.6. כל מקרה אחר לפיו החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מצאה לנכון למנוע את גישתו של אותו משתמש לאתר, לסרב לרישומו, להשעות או למחוק את חשבונו ו/או כל סיבה אחרת שהיא סבירה בנסיבות העניין, הדרושה לשם השמירה על האינטרסים של החברה ו/או של משתמשים אחרים באתר.
המשתמש מצהיר בזאת, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה בכל מקרה שהחברה תנקוט באמצעים שמפורטים לעיל, וכי הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, וכי לא תישמע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי החברה כאמור, וכי לא יהיה זכאי לכל תרופה ו/או פיצוי בשל כך.
5.6. כל משתמש או גוף העושה שימוש בשירותי האתר מתחייב למסור לחברה כל מסמך ו/או כל נתון שיידרש על ידי החברה לצורך השימוש האמור. ללא מסירת פרטים או מסמכים כאמור, לא תאפשר החברה שימוש באתר או בשירותים המוצעים במסגרתו.
5.7. ציון ו/או אישור אלקטרוניים של המשתמש באופן המתבקש באתר, לרבות בדבר קריאה, הבנה והסכמה לתכנים ו/או להשתתפות בהצעות השונות המתפרסמות באתר, ובכלל זה להזמנה ולרכישה של ניירות ערך במסגרתן, יהיו בעלי תוקף משפטי מחייב כהסכמה, אישור וחתימה לכל דבר ועניין ויחייבו ויזכו את המשתמש ללא צורך בחתימה ידנית או אחרת של המשתמש.

6. שימוש באתר
6.1. כל הצעה המפורסמת באתר הינה באחריותה הבלעדית של החברה המציעה. מובהר כי החברה לא ביצעה ולא תבצע בדיקת נאותות כלשהי (לרבות, משפטית, חשבונאית ו/או כלכלית) בקשר עם ההצעות המפורסמות באתר, אין לראות בפרסום הצעה כלשהי באתר, כאישור על ידי החברה ו/או מי מטעמה לפרטיה (או לשלמותם) ו/או למהימנותה, ואין בפרסום זה משום הבעת דעה מצד החברה על טיב ניירות הערך המוצעים בה. האתר מהווה פלטפורמה להצגת ההצעות בלבד ולמשתמשים לא תהיה כל טענה כלפי החברה ביחס להצעות המפורסמות בו.
6.2. כל חברה מציעה אשר תפרסם הצעה באתר, מסכימה ומתחייבת בזאת כי לא תתקשר בעסקת השקעה או בכל עסקה אחרת על מנת להימנע מתשלומי העמלה או מכל תשלום אחר אשר החברה תהיה זכאית לו על פי ההסכמים הרלוונטיים שיחייבו וייחתמו מולה ועל פי תנאי ההצעה. חברה מציעה שהתקשרה בעסקה כאמור תשפה את החברה בגובה העמלה לה החברה זכאית על פי תנאי השימוש ו/או על פי הסכם מחייב אחר, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה וסעדים אחרים להם תהיה זכאית החברה על פי כל דין.

7. גורמי סיכון בהשתתפות בהצעה
7.1. השקעה בניירות ערך של חברות באופן כללי מאופיינת ברמה משתנה של סיכון, כאשר השקעה בניירות ערך של חברות בשלבים מוקדמים מאופיינת, בדרך כלל, ברמה גבוהה יותר של סיכון. כידוע, לחברות בשלבים מוקדמים היסטוריית פעילות מצומצמת, וקיימת אי-ודאות אינהרנטית בנוגע לעתידן ולאפיק התפתחותן. לפיכך, על כל משקיע להכיר בכך שהוא עלול לאבד את מלוא השקעתו.
7.2. בהתאם לאמור, הסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות ערך ובהשתתפות בהצעות המפורסמות באתר משתנים בין החברות המציעות. לאור זאת, ישנם גורמי סיכון אשר מטבע הדברים אינם מוצגים להלן. הסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות ערך ובהשתתפות בהצעות שמפורסמות באתר, כוללים בין היתר את הסיכונים שלהלן:
7.2.1. ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור. רשות ניירות ערך לא נתנה אישור למסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה המציעה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ופיקוח על-ידי רשות ניירות ערך.
7.2.2. קיימת אפשרות שהחברה המציעה תגיע לחדלות פירעון ו/או להליכי פירוק, ומחזיקי ניירות הערך המוצעים יאבדו את מלוא כספי השקעתם.
7.2.3. קיימת אפשרות לאובדן מלוא כספי ההשקעה, נוכח היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסיה המהותיים או עסקאות אחרות של בעלי עניין בה.
7.2.4. קיימת אפשרות שמחזיק ניירות ערך של החברה המציעה לא יצליח למכור את ניירות הערך המוצעים לאור היעדר סחירות בניירות הערך המוצעים, שכן אינם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בכל בורסה אחרת.
7.2.5. קיימת אפשרות לדילול שיעור האחזקות של כל משקיע בהון החברה המציעה כתוצאה מהקצאות עתידיות של ניירות הערך שלה, לרבות אך לא רק, במסגרת גיוסי הון עתידיים של החברה המציעה (ככל שיהיו), בכפוף לזכויות הצמודות לניירות הערך המוצעים.
7.2.6. קיימים סיכונים אינהרנטיים הכרוכים בהשקעות באופן מקוון על פי מודל ההצעה, לרבות אך לא רק, חוסר יכולת לניהול משא ומתן ביחס לתנאי ההשקעה, היעדר תמריץ כלכלי לעקוב אחר ההשקעה בהתחשב בהיקפה וכיו”ב.
7.2.7. תמחור ניירות הערך המוצעים המשקף את שווי החברה המציעה הוא בהתאם להערכות של הנהלת החברה המציעה, ללא ביסוס הערכת השווי או קבלת חוות דעת של גורם פיננסי או כל גורם מוסמך אחר.

7.3. בניגוד לגורמים מפוקחים רבים המחויבים בדרישות שנועדו להגן את יציבותם הפיננסית (כגון: דרישות להון עצמי מזערי), פעילות החברות המציעות אינה מפוקחת והיא עלולה להיות בלתי יציבה ללא התראה למחזיקי ניירות הערך שלה, ובאופן שיגרור אי עמידה בהתחייבויותיה כלפיהם.

7.4. לאור האמור לעיל, ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל על החברה כל אחריות, החברה ממליצה למשתמשים להשקיע סכומים אשר יש ביכולתם הכלכלית לספוג את הפסדם ולבצע פיזור השקעות בהתאם.

8. סודיות ופרטיות
8.1. המשתמש מסכים כי כל מידע שנמסר על ידיו או שנאסף אודותיו, במישרין או בעקיפין, באמצעות האתר, ינוהל בהתאם ובכפוף למסמך מדיניות הפרטיות של החברה, שמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. ניתן למצוא את מדיניות הפרטיות של החברה בקישור הבא: https://www.tgt.co.il/מדיניות-פרטיות/
8.2. מבלי לגרוע ממדיניות הפרטיות של החברה, המשתמש מצהיר, מסכים ומתחייב, לפי העניין, כדלקמן:
8.2.1. מסירת פרטיו האישיים במסגרת הליך ההרשמה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו המלאה ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם. לגבי מסירת פרטים בשם תאגיד, ראו סעיף ‎5.2 לעיל.
8.2.2. הנתונים והפרטים שהמשתמש ימסור במסגרת הליך ההרשמה יישמרו במאגר המידע של החברה בכפוף לכל דין מובהר בזאת למשתמש כי הוא אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם במידה ולא ימסור את המידע, ייתכן שלא יוכל להשתמש ו/או לבצע פעילויות מסוימות באתר.

9. מידע חיצוני, תכנים באתר, פרסומות וחסויות
9.1. מובהר כי באתר עשויים להופיע קישורים (להלן: “לינקים”) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על ידי המשתמש יהא על פי שיקול דעתו העצמאי ועל אחריותו הבלעדית. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באותם קישורים ו/או כל מקור מידע פנימי או חיצוני אחר.
9.2. האתר עשוי לכלול פרסומות או חסויות (להלן: “פרסומות”), למוצרים או שירותים של צדדים שלישיים, בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות להרגלי הגלישה של המשתמש. מובהר כי אותם מפרסמים ונותני חסות הם האחראיים הבלעדיים לאותן פרסומות, לתכניהן ולעמידתן בהוראות כל דין, וכי לחברה אין כל השפעה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או תוכנן. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, תביעה, דרישה, טענה, תלונה וכיו”ב בנוגע לאותן פרסומות.

10. הסכמה לקבלת פרסומת ודיוור
10.1. החברה רשאית אך לא חייבת, לשלוח למשתמשים פרסומים, מבצעים, הנחות, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד להלן: “דיוור שיווקי”) מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דוא”ל או SMS, בכפוף לקבלת הסכמת הנמען בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב – 1982 (להלן: “חוק התקשורת”). על אף האמור, בהתאם להוראות סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת, תהא החברה רשאית לשלוח אל הנמען דיוור שיווקי בעניין מוצר ו/או שירות שרכש הנמען מהחברה ו/או בעניין מוצרים ו/או שירותים מסוג דומה להם, אף ללא הסכמתו.
10.2. משתמש נמען יכול לבחור בכל עת להפסיק לקבל דיוור שיווקי מהחברה, וזאת על ידי פנייה בכתב לחברה (לפרטים המפורטים בסעיף ‎1.1 לעיל), או דרך פנייה לחברה באופן בו שוגר הדיוור השיווקי, לפי בחירת המשתמש הנמען.

11. זמינות
החברה שואפת כי האתר יתפקד וישרת את משתמשי האתר באופן מיטבי ותנקוט באמצעים סבירים, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לנהוג והמקובל, לצורך זאת. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי התכנים המופיעים באתר ו/או השימוש בו, לא יופרעו ו/או יתנהלו באופן רציף, בטוח וללא תקלות. כמו כן, החברה מבהירה כי יכול והתכנים המופיעים באתר ו/או השימוש בו יהיו חשופים לגישה בלתי מורשית על ידי גורמים מזיקים, וזאת על אף האמצעים הסבירים בהם נוקטת החברה כאמור, וכי במצבים כאמור החברה לא תישא בכל אחריות לאי זמינות האתר ו/או לשימוש בו באופן שאינו רציף ובטוח.

12. קניין רוחני
12.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו או הקשור בו, הינו של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו או שביקש מהחברה לפרסמו באתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור, להשכיר כל חלק מן הנ”ל או לבצע כל פעולה אשר יש בה כדי להפר את הזכויות הקנייניות של החברה /או הזכויות הקנייניות של כל גורם אחר, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיו”ב, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה.
12.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אף תוכן או שירות הניתן באתר לא ייחשב כהקניה למשתמש של כל זכות, רישיון או רשות, מכל מין וסוג שהוא, לא במפורש או במשתמע, או בכל דרך אחרת שיש בה כדי להקנות זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.
12.3. המשתמש מודע ומסכים לכך שתכנים שישתף, יפרסם או ימסור באתר, יהיו נחלת הכלל וכי הוא מקנה לחברה ולשאר המשתמשים באתר זכות שאינה מוגבלת בזמן, להציג, לשכפל, להפיץ, להעתיק, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כאמור כל שימוש אחר לפי שיקול דעתם.

13. הצהרות המשתמש
המשתמש מצהיר בזאת כלפי החברה ושאר המשתמשים באתר כדלקמן:
13.1. שלא יעשה כל שימוש ו/או פעולה באתר ובשירותים הניתנים בו בניגוד לדין, או שימוש אשר עלול לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים. שימושים כאמור ייכללו בין היתר, אך לא רק, איסוף כל מידע אישי שניתן לזיהוי של משתמשי האתר, שימוש במערכות התקשורת וההפצה המסופקות באתר עבור כל מטרה מסחרית שידולית, שימוש בתוכן ובשירותים הניתנים באתר שלא לשימושו האישי בלבד של המשתמש, ניסיון פיענוח, פירוק או הנדוס לאחור של כל תוכנה, שירותים או תכנים המשמשים וניתנים באתר, התחזות או הצגת מצג שווא באתר או למשתמשים בו וכיו”ב.
13.2. שלא יחבל ו/או ינסה לחבל במערכות המחשב של החברה ו/או של שאר המשתמשים, בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות שימוש במערכות אוטומטיות.
13.3. שלא יקשר לאתר ו/או ישתמש באתר ו/או בתוכן ובשירותים הניתנים בו: (א) לצורך שיתוף, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של מידע אחר באופן המפר זכויות כלשהן של החברה ו/או של צד שלישי; (ב) מידע אחר האסור לפרסום או לשימוש בשל היותו מאיים, פוגע, מעליב, משמיץ או בלתי ראוי; (ג) מידע אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת אשר עלולה לחבל במערכות המחשב של החברה או צדדים שלישיים.
13.4. כי יקרא בעיון את כל המידע המפורסם באתר, לרבות תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, כל מידע בדבר הנהלים של החברה וכיו”ב, ויוודא שכל אותו המידע מובן וברור לו.

14. הצהרות המזמינים והמשקיעים
כל מזמין ומשקיע מצהיר בזאת כלפי החברה ושאר המשתמשים באתר כדלקמן:
14.1. כל התקשרות בינו לבין החברה, החברה המציעה וכל משתמש אחר באתר בקשר עם השתתפותו בהצעה ורכישת ניירות ערך המוצעים במסגרתה, נובעת מהחלטתו הרצונית והבלעדית, לאחר שהפעיל שיקול דעת ובחן את ההצעה וההשלכות הכרוכות בהשתתפות בה, ומבלי שהסתמך על החברה בשום צורה שהיא, לצורך קבלת החלטתו. מודגש, כי החברה לא ביצעה כל בדיקת נאותות בקשר להצעות המפורסמות באתר, האתר מהווה פלטפורמה להצגת ההצעות בלבד ולמשתמשים לא תהיה כל טענה כלפי החברה ביחס להצעות המפורסמות בו.
14.2. עמדו לרשותו כל הכלים והמידע הנחוצים והנדרשים לו על מנת לקבל החלטה מושכלת ורצונית בדבר השתתפותו בהצעה ורכישת ניירות ערך המוצעים במסגרתה, וכי מידע זה נבחן ונבדק על ידו ו/או על ידי מי מטעמו בקפידה ולשביעת רצונו.
14.3. כי יקרא בעיון את נתוני ותנאי כל הצעה במלואם, ובפרט את המגבלות והסיכונים הכרוכים בהיענות להצעה, ויוודא שהנתונים והתנאים כאמור מובנים וברורים לו בטרם השתתפותו בה ורכישת ניירות הערך המוצעים במסגרתה.
14.4. הוא בעל יכולת להעריך ולאמוד את המגבלות והסיכונים המפורטים בהצעות השונות שיבקש להשתתף בהן, לרבות הסיכון העסקי ברכישת ניירות ערך מוצעים של חברות מציעות שונות, וכי הוא מודע לאפשרות שהוא עלול לאבד את מלוא הכספים שישקיע. כמו כן, הוא בעל אמצעים, ידע, ניסיון ויכולת כלכלית לעמוד באובדן של מלוא הכספים שישקיע כאמור.
14.5. היענותו והשתתפותו בכל הצעה ורכישה של ניירות הערך המוצעים לא יעמדו בניגוד לכל דין, הסכם ו/או כל מחויבות משפטית או אחרת אשר הינו כפוף להם, כלפי צדדים שלישיים כלשהם.
14.6. ידוע לו שלא יהיה רשאי להמחות לאחרים את זכותו לרכוש את ניירות הערך המוצעים שיזמין, וכי השקעתו בחברה המציעה נעשית עבורו בלבד, ולא עבור אחרים.

14.7. כי המשקיע מודע למגבלות החלות על פי דין על סכום ההשקעה המרבי שהוא רשאי להשקיע בהשקעה בודדת, ועל סך ההשקעות המרבי שהוא רשאי להשקיע בתקופה של 12 חודשים עוקבים, החלות על כלל השקעותיו בהצעות מימון המונים על פי תקנות ההצעה, בהתאם להכנסתו השנתית (להלן: “הגבלות סכומי ההשקעה“).

14.8. כי ידוע לו שאם יחרוג מהגבלות סכומי ההשקעה החלות עליו בהשקעה מסוימת ו/או בכלל השקעותיו על פי תקנות ההצעה, הוא לא יוכל להשתתף בהצעת מימון ההמונים והזמנתו לרכישת ניירות ערך מוצעים תהיה בטלה וחסרת כל תוקף, ויוחזרו לו הכספים ששילם בעד ניירות הערך המוצעים בהתאם להוראות הדין ותנאי הצעת מימון ההמונים.

14.9. כי ידוע לו שהחברה מסתמכת על מצגי החברות המציעות, כדי לוודא כי הצעות מימון ההמונים ותנאיהן מקיימים את כל התנאים הקבועים בסעיף 15ב(4א) לחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968, ובתקנות ההצעה, ומסתמכת על מצגי החברות המציעות על מנת לוודא כי לא מתבצעות תרמיות בהצעות מימון המונים השונות, ללא ביצוע בדיקות עצמאיות משלה בעניינים אלו (למעט כנדרש על פי דין).

14.10 כי ידוע לו שהחברה מסתמכת על הצהרותיו ועל הצהרותיהם של מזמינים אחרים בהצעות מימון המונים, על מנת לוודא כי הוא ויתר הנענים להצעת מימון ההמונים עומדים בהגבלות סכומי ההשקעה החלים עליהם.

15. אחריות ושיפוי
15.1. האתר משמש כפלטפורמה להתקשרויות בין מזמינים לבין חברות מציעות בלבד. מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ו/או ערבים ו/או מבטיחים בכל דרך שהיא את פירעון סכום ההשקעה או (לפי העניין) הנפקת ניירות הערך, והשימוש בשירותי האתר, לרבות העמדת סכום ההשקעה או נטילתו, הינה באחריות המשתמשים בלבד.
15.2. החברה ו/או מי מטעמה לא נושאים בכל אחריות שהיא לכל נזק, הוצאה, התחייבות, הפסד, תביעה וכיו”ב שייגרמו למשתמשים באתר, לרבות כתוצאה משימוש שלא כדין באתר ובשירותיו או לגבי כל המופיע באתר, לרבות ההצעות המסחריות ו/או הפרסום של צדדים שלישיים, ו/או למידת שביעות רצונם של משתמשי האתר. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שיגרמו כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות, אך לא רק, תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תוכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תוכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.
15.3. המשתמש מתחייב להגן, לשפות, לפצות ולפטור את החברה, נושאי המשרה בה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל צד קשור אחר, בגין כל תביעה, טענה, דרישה, נזק, הוצאה, התחייבות, הפסד וכיו”ב, אשר ייגרם למי מהגורמים הנ”ל, עקב שימוש שלא כדין של המשתמש, או עקב הפרת תנאי מתנאי השימוש.
15.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות כל דין, המשתמש מסכים בזאת כי בכל מקרה האחריות של החברה כלפיו לא תעלה על התשלום אשר שילם לחברה בעבור השירותים שניתנו לו על ידה כאשר התשלום כאמור יהווה את גבול האחריות המרבית אשר יכול והחברה תהיה חבה כלפיו.

16. ויתור והתגברות
16.1. הימנעותה של החברה לאכוף זכות או הוראה מתנאי השימוש לא תיחשב כוויתור מצידה על אותה זכות או הוראה במקרים זהים אחרים בעתיד.
16.2. הוראות תנאי השימוש גוברות על כל הסכמה קודמת בין החברה לבין המשתמשים או כל פרסום אחר של החברה בקשר עם השירותים המוצעים באתר, אלא אם נאמר אחרת מפורשות ובכתב. במקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לבין הוראות ההסכמים הפרטניים למול החברות המציעות, יגברו ההסכמים הפרטניים.

17. דין וסמכות שיפוט
על האתר, השימוש באתר, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, לרבות כל הנובע מהם ופרשנותם, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט בישראל תהא הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר אליהם. היה ויוחלט על ידי בית המשפט כי הוראה מכלל הוראות תנאי השימוש אינה תקפה ו/או אינה אכיפה, אזי אותה הוראה תחשב כמבוטלת, מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בתקופתן של יתר ההוראות של תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, שיישארו בתוקפן באופן מלא.

 

דוחות שנתיים בגין פעילות “רכז הצעה”:

לצפייה בדוח לשנת 2019

לצפייה בדוח לשנת 2020

לצפייה בדוח לשנת 2021

לצפייה בדוח לשנת 2022

לצפייה בדוח לשנת 2023