סוגי משקיעים בתקנות רכז הצעה

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הגדרת סוגי משקיעים בהתאם לתקנות רכז הצעה וחוק ניירות ערך

משקיע פרטי (משקיע בודד):

משקיע בודד / פרטי: הינו משקיע יחיד שאינו משקיע כשיר ואינו משקיע מוביל(רואים יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר, כיחיד).
טבלת סכומי ההשקעה האפשריים למשקיע הפרטי בהתאם לרמת ההכנסה השנתית של המשקיע. לפי סוגי משקיעים

הכנסתו השנתית של המשקיע היחיד

 

סכומי השקעה אפשריים למשקיע בודד

עד 380,720 ש”ח

עד 10,875 ש”ח בהשקעה בודדת או 21,755 ש”ח בכמה השקעות בכל תקופה של 12 חודשים עוקבים.

מעל 380,720 ש”ח ועד 815,835 ש”ח

עד 32,630 ש”ח בהשקעה בודדת או בכמה השקעות בכל תקופה של 12 חודשים עוקבים.

מעל 815,835 ש”ח ועד 1,305,325 ש”ח

עד 5% מההכנסה השנתית או עד 108,775 ₪ לפי הנמוך. בהשקעה בודדת או בכמה השקעות בכל תקופה של 12 חודשים עוקבים.

בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך בעניין רכז הצעה.

משקיע כשיר

משקיע כשיר: הינו משקיע יחיד או תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של יחיד אשר מתקיימים בו אחד מהתנאים שלהלן:
• השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8,364,177 ש”ח.
• גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,254,627 ש”ח, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1,881,940 ש”ח.
• השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5,227,610 ש”ח וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 627,313 ש”ח, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 900,969 ש”ח.

לעניין זה :
“נכסים נזילים” משמעותם מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.
“נכסים פיננסיים” – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.
“תא משפחתי” משמעותו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

משקיע מוביל

משקיע מוביל הינו:

1. ללא זיקה או כל קשר עסקי או מקצועי אחר עם חברה המציעה (חברה מגייסת), בעל השליטה בה, בעל עניין בה, נושאי משרה בכירה בה או תאגיד בשליטת בעל השליטה בה, בשנתיים שקדמו למועד ההצעה ובמועד ההצעה, למעט כהונה בתפקיד דירקטור בחברה המציעה, בלא תמורה.
2. סכום ההשקעה שלו בחברה מגייסת במסגרת ההצעה לא יפחת משיעור של 10% מסך כל ההשקעה שהתקבלה מכלל המשקיעים.
3. הוא אחד מאלה:
• מנוי בפרטים (1) עד (4), (9) או (11) לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך.
• קרן טכנולוגיה עילית כהגדרתה בחוק להשקעות משותפות.
• אדם המתמחה בביצוע השקעות בחברות מחקר ופיתוח או בעסקים קטנים ובינוניים, לפי העניין, שבחמש השנים שקדמו למועד ההצעה ביצע חמש השקעות קודמות בחברות פרטיות כאמור לפחות, בהיקף כולל שלא יפחת מ – 2 מיליון ש”ח.
לעניין זה:”עסקים קטנים ובינוניים” – עסק שמעסיק לא יותר מ־100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו עולה על 100 מיליון ש”ח.