Waterfall

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מודל הווטרפול (waterfall) הוא מתודולוגיית ניהול פרוייקטים שיש בה לפחות חמישה שלבים העוקבים בסדר ליניארי קפדני, שבו שלב לא יכול להתחיל עד שהשלב הקודם הסתיים. השמות הספציפיים של השלבים משתנים, אך הם מוגדרים באופן הבא:

1. דרישות

2. עיצוב

3. יישום

4. אימות

5. תחזוקה