Term sheet

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מסמך תנאים ראשוני (Term-Sheet), נקרא גם “הסכם עקרונות”, הוא הסכם שמסדיר הסכמות מסחריות ומשפטיות ראשוניות בין המשקיע לחברה בה הוא מעוניין להשקיע. המסמך מפרט את התנאים בהם המשקיע מוכן להשקיע בחברה, כאשר ההשקעה לרוב מותנית בביצוע אותם התנאים. מקובל לחתום על מסמך תנאים ראשוני (Term-Sheet) לאחר שהמשקיע הביע רצון להשקיע בחברה, כאשר לאחר החתימה עליו (ועל בסיסו) מכינים הצדדים הסכם השקעה מפורט (SPA – share purchase agreement) שכבר יהווה חוזה מחייב. עם זאת, מקובל לכלול בתנאי הסגירה של מסמך תנאים ראשוני (Term-Sheet) כי הוא מחייב את החברה אך לא את המשקיע – לו ניתנת האפשרות להשלים בדיקת נאותות, טרם שהוא חותם על הסכם השקעה מפורט שיחייב גם אותו. כלומר, מרגע החתימה על מסמך תנאים ראשוני (Term-Sheet) למשקיע יש אפשרות לבחון את החברה לעומק טרם קבלת החלטה סופית, כך שעד שהוא לא חותם על הסכם השקעה מפורט (SPA) נתונה לו הרשות לחזור בו. מאחר וההסכם מחייב את החברה, מקובל כי הצדדים מנהלים ביניהם משא ומתן כבר בשלב זה, והחברה בהחלט יכולה להתמקח על הסעיפים ותכולתם.