Spinoff

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

תהליך שבו חברה יוצרת או מנתקת מעצמה חברה בת, על ידי חלוקת מניות של החברה הבת כדיבידנד לבעלי המניות של החברה האם. המטרה של המהלך היא הגדלת השווי של החברות, שכן החברה האם מאמינה שסך הכל החברות יהיו שוות יותר כאשר הן בנפרד.*מושג נוסף באותו השם-פיתוח מוצר שמתבסס על מוצר חשוב אחר.