Short selling

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מכירת שורט היא אסטרטגיית מסחר במניות או ניירות ערך שאינם בבעלות הסוחר בזמן המכירה. מכירה זו מתרחשת כאשר סוחר צופה שמניה תרד בערכה לכן הוא לווה מספר מניות ממשקיע ואז מוכר אותן בשוק החופשי. לאחר שהמניה יורדת הוא קונה את אותו מספר המניות שלווה במחיר נמוך יותר, מחזיר למלווה ומרוויח את ההפרש.