Shareholder

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

בעל מניה – שם למי שבבעלותו לפחות מניה אחת של חברה מסוימת. בעל מניה יכול להיות גוף פיננסי או אדם פרטי. בעלי המניות בעצם מחזיקים בחלק ממשי בחברה, ולכן נהנים מצמיחת החברה שאת המניות שלה הם מחזיקים בדרכים כמו קבלת דיבידנדים ועליית ערך המניה.