Series LLC

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

חברה באחריות מוגבלת הוא סוג חברה בה ההון והרכוש של בעל החברה נשאר מוגן ומופרד מהחברה, כך שבמידה והחברה צוברת חוב – לא ניתן לגבות אותו מתוך נכסיו של הבעלים. לLLC יתרונות נוספים כמו הקלות בניהול הספרים והגשת הדו”חות הכספיים, ומיסוי נמוך יותר מסוגי חברות אחרים, ולכן פופולארי מאוד בקרב עסקים קטנים וחברות הזנק בהתחלתן.