Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

זכות קדימה – זכות המקנה לבעליה זכות קדימות במקרה של מכירת מוצר, הון או שירות, לפני שהאחרון יוצע לגורם שלישי. על המוכר נאסר לפנות לשוק לפני שפונה לכל המחזיקים בזכויות קדימה על המוצר שאותו הוא מוכר.