Right of First Offer

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

זכות קדימה למשא ומתן – זכות המקנה לבעליה זכות קדימה בעריכת משא ומתן בעבור מכירת נכס או מוצר, לפני שהמוכר מורשה לפנות לגורם חיצוני.