Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

שינוי מצב של חברה בשוק, באמצעות אסטרטגיה מתוכננת מראש. התאמת המוצר לצרכן, שינוי המחיר, מיתוג מחדש ועוד.