Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הסכם רכישה, הוא חוזה בין קונה למוכר המשמש לתיאור התנאים וההגבלות לגבי עסקת מכירה. חוזה זה יכול לכסות כמעט כל סוג של רכישה למשל רכישת נכסים, ריבית חברות, מניות, הון וכו’ והוא מחייב מבחינה משפטית.