Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הנפקה ציבורית היא פעולה המשמשת לגיוס הון על ידי הצעת ניירות ערך לציבור. ניירות ערך אלו מוצרים פיננסיים כגון מניות, אגרות חוב אופציות ועוד. חברות המחפשות להאיץ את תהליך הצמיחה שלהן, מציעות לציבור לרכוש ניירות ערך בגובה מסוים משווי החברה, על פי שווי מסוים, ובכך נהנות מתזרים מזומנים גדול באופן יחסי. בשונה מ-IPO, שהיא ההנפקה הראשונה שמבצעת חברה – לחברה יכולת לבצע הנפקות נוספות בזמנים שונים.