Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

אב-טיפוס הוא דגם ראשוני וניסיוני בשלב תכנון וייצור של מוצר חדש. דגם זה מיוצר לבדיקת מרכיביו השונים של המוצר ותפעולם טרם שלב הייצור והשיווק.