Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

זכות פרו-ראטה היא מונח משפטי המתאר את הזכות, אך לא את המחויבות, שניתן לתת למשקיע על מנת לשמור על רמת אחזקת האחוזים ההתחלתי שלהם בחברה במהלך סבבי גיוס הבאים.