Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

“שווי מחיר” הוא תקנה לגבי כמה ניתן לגבות עבור כלי עזר כלשהו בתעשייה כלשהי. המחיר נקבע על פי מספר גורמים כלכליים, כמו מדד שווי המחירים, חיסכון ואינפלציה.