Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מוסדות הם בדרך כלל הרוכשים הנפוצים ביותר של מניות מועדפות, והסיבה לכך שהם נוטים לקנות בכמויות. לכן, הנפקת מניות מועדפות היא דרך קלה יחסית לחברות פרטיות או טרום ציבוריות לגייס כמויות גדולות של הון. לבעלי מניות מועדפים לרוב אין זכויות הצבעה בחברה או שאינן מוגבלות. במקרה של חיסול, סדר החלוקה הוא 1. בעלי אגרות חוב, 2. בעלי מניות מוגדרים ואז 3. מניות שכיחות.משקיעים מסוימים מוצאים את המניה המועדפת כאטרקטיבית בגלל המאפיינים ההיברידיים של אגרות החוב ושל המניה הרגילה