Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

זכויות מנע הן סעיף חוזי, המעניק לבעל מניות את הזכות לקנות מניות נוספות בכל הנפקה עתידית של המניה המשותפת של החברה לפני שהמניות עומדות לרשות הציבור הרחב. לפיכך, בעלי מניות שיש להם סעיף כזה הם בדרך כלל משקיעים מוקדמים או בעלי רוב המניות בחרה, שרוצים לשמור על גודל חלקם בחברה כאשר ואם יוצעו מניות נוספות. זה נותן למשקיע את האפשרות לשמור על אחוז מסוים של בעלות על החברה ככל שהיא גדלה.