Post money valuation

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הערכת שווי החברה לאחר שהיא מקבלת את הכסף וההשקעות, הכוללת מימון חיצוני או הזרמת ההון האחרונה.