Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

עמית לעמית (P2P) המכונה גם “הלוואות חברתיות” היא שיטת הלוואה המבוססת על קבלת ההלוואה מאדם אחר, תוך ייתור המתווך הפיננסי, אשר לרוב הוא הבנק. שיטה זו החלה בשנת 2005 ואופשרה בזכות האינטרנט. עד היום משתמשים בה רק באופן מקוון.