Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סכום המצטבר של סך ההון שהתקבל בתמורה למכירת ההון בחברה.