Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

“אוברהאנג” הוא מדד לדילול הפוטנציאלי אליו נחשפים בעלי מניות משותפים עקב מענקים אפשריים המבוססים מניות. בדרך כלל זה מיוצג כאחוז ומחושב כאופציות המוענקות בתוספת לשאר האופציות שניתנות להן חלקי סך המניות שנותרו.