Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מיקור חוץ היא שיטת ניהול מודרנית הדוגלת בהוצאת פעילויות או תהליכים המבוצעים ע”י החברה עצמה, לחברה חיצונית המתמחה באותה פעילות ספציפית. דבר זה נותן לחברה אפשרויות מיקוד במוצרים\שירותים שהיא עצמה מפתחת ומייצרת, ואף נותן אפשרות לחסוך בעלויות.