Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

תקציר מנהלים/חד עמוד (One Pager) הוא מסמך המתאר את המיזם/העסק או המוצר/השירות. המסמך מציע סקירת מנהלים ברמה גבוהה אודות המוצר/השירות המוצע. מסמך זה יכול לשמש ככלי לקידום ופרסום מיקום העסק, או למתן סיכום קצר וענייני של המוצר/השירות לבעלי עניין בחברה, במוצר או בשירות.