Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הסכם סודיות הוא חוזה משפטי בין שני צדדים או יותר המעוניינים לחלוק מידע, חומר או ידע חסוי ביניהם, למטרות מסוימות ועם זאת מבקשים להגביל את הגישה אליו.