Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סעיף אי-חנות הוא סעיף הנמצא בהסכם בין מוכר לקונה פוטנציאלי המונע מהמוכר לקבל הצעות לרכש, מכל גורם אחר.הסעיף נכתב תחת “מכתב הכוונות” המפרט את המחויבות של צד אחד לעסק ו / או לבצע עסקה עם גורם אחר.