Networking

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מפגשים בין אנשים מרקעים שונים בתעשיה עם מכנה משותף למטרות של יצירת רשת חברתית מקצועית העשויה להוביל לשיתופי פעולה עתידיים והזדמנויות עסקיות.