Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

אפקט הרשת היא תופעה כלכלית בה אנשים או משתמשים של מוצר או שירות משפרים בצורה עקיפה את ערכו עבור אחרים. כאשר אפקט זה קורה הערך של המוצר השירות עולה בהתאם למספר האחרים שמשתמשים בו. דוגמה לכך היא האינטרנט.