Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

זה הון סיכון שקטן יותר מהון סיכון רגיל, בדרך כלל קטן יותר מ-100 מילון דולר רובם גם קטנים יותר מ-50 מיליון דולר. הם לרוב ישקיעו בחברות בשלב ה-Seed וישקיעו בין 25 אלף דולר ל-500 אלף דולר