Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מיזוג זה שכישי שני גופים שמחליטים להתמזג את החברות שלהם / הנכסים שלהם תחת חברה אחת, לרוב אלה חברות אשר משלימות את אחת השניה או מתחרות אשר רואות לנכון להתמזג