LTV: Lifetime Value

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

ערך חיי לקוח הוא מושג בשיווק שנותן לנו להעריך את כמות הכסף שהלקוח יביא לשולחן בשימוש במותג/מוצר לאורח חייו