Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

המונח מתייחס למשימות הפשוטות והקלות לביצוע כמו כן לבעיות שקלות לפיתור