Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

העדפת נזילות הוא הסכם בחוזה שקובע את תהליך נזילות מניות החברה במידה והיא נמכרת, מתמזגת עם חברה אחרת או נכשלת, לרוב העדפת נזילות תלך למשקיעים