Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הסכם רישוי זה כשעסק עושה הסכם עם בעל נכס אחר אשר יארשה לו להשתמש בנכס של אותו אדם בתמורת שווי מסוים