Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

זה מחויבות כלשהו בין שני צדדים שבדרך כלל נוגע לכסף שלא שולם או הוחזר