Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

המלווה הוא יכול להיות אדם פרטי, חברה פרטית או ארגון, לדוגמא: מקשיע מוביל או בנק שמלווה לאדם או חברה משאבים או כסף בתנאים שונים. התנאים נקבעים בתחילת הסכם חוזה ההלוואה. ההחזרים בדרך כלל יכילו ריבית או פן שונה של פרבילגיה שונה.