Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

השקה היא שלב שבו אתה מציג את החברה לשוק באופן רשמי. זה שלב שבדרך כלל יקרה לאחר בניית החברה תחת פני השטח