Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

לרוכש אופציה זכות לקנות או למכור נכס במחיר ובמועד קבועים מראש. זכות כלכלית זו קיימת כל עוד האופציה לא פקעה, בשל עלייה או ירידה במחיר השוק או הנכס. אופציה שפקעה, והגיע מועד תפוגתה מבלי שתמומש, הופכת לחסרת ערך.