Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מניות שהונפקו הן מניות החברה המונפקות על ידי החברה ומוחזקות על ידי בעלי מניותיה ומשקיעיה.