Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מחיר ההנפקה הוא המחיר בו מניות מוצעות למכירה כאשר הן הופכות לראשונה לרשות הציבור.