חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

שיעור התשואה הפנימי הינו מדד המשמש בתקצוב הון לאומדן הרווחיות והאטרקטיביות של פרויקט או השקעה פוטנציאלית. המדד הוא הריבית בה הערך הנוכחי הנקי (NVP) של כל תזרימי המזומנים מפרויקט מסוים לשווה אפס.