Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

סבב גיוס כספים לחברה שמתבצע ע”י משקיעי עבר של החברה.