Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

דו”ח המשקף רווחיות של עסק נתון בתקופת זמן נתונה. מחושב ע”י חיסור ההוצאות וההפסדים מסך ההכנסות.