Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

רכישת מוצרים או שירותים מתוך אפליקציה. מאפשר לבעלי האפליקציות להציע בתשלום תוכן פרימיום למשתמשי התוכנה, מעבר לשימושים החינמיים הבסיסיים שמוצעים להם ללא תשלום.