Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

רמת סחירות נמוכה של נכס מעידה על מוכנות נמוכה לרכוש את הנכס, כלומר, מצב של נכסים, מניות, אג”ח וכו’ שלא ניתן למכור אותן בקלות ללא הפסד משמעותי, לעיתים לאור היעדר קונים או כשלי שוק.