Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

שיעור ההחזר המינימלי על פרויקט או השקעה הנדרש על ידי מנהל או משקיע. נתון זה מאפשר לחברות לקבל החלטות חשובות אם להמשיך בפרויקט מסוים או לא. נתון זה מתאר את הפיצוי המתאים לרמת הסיכון הקיימת כאשר נלקחים בחשבון מדדים כגון: סיכונים נלווים, עלות הון ותשואות השקעות או פרויקטים אחרים שאפשר.