Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

מחיר Hurdle פירושו מחיר למניה במניה רגילה מסוג A השווה למאה עשרים אחוז (120%) ממחיר ההמרה בתוקף.