Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

 מתאר חלק ממחיר הרכישה שלא משולם במועד הסגירה כדי להבטיח התחייבות עתידית או השגת תנאי מסויים שלאחריו ישולם הסכום המלא. נפוץ בהסכמי רכישה ומכירה.