Hockey stick

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

תרשים מקל ההוקי הוא גרף בו מתרחשת עלייה חדשה לפתע לאחר תקופת שקט ממותנת. תרשים זה משמש כדי להציג שינויים דרמטיים וסטטיסטיקות שונות. התרשים נצפה בדכ במעבדות מדעיות כמו למשל בתחום הרפואה או מחקרי הסביבה.