Closing

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

גידור היא אסטרטגיית ניהול סיכונים בעזרתה פועלים משקיעים ומנהלי כספים להפחתה ושליטה בחשיפתם לסיכון. אסטרטגיה זו מופעלת לקיזוז הפסדים בהשקעות ע”י נקיטת עמדה הפוכה בנכס קשור. נקיטה באסטרטגיה זו גורמת בד”כ להפחתה ברווחים הפוטנציאליים.